SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE


ZAŠTITA PODATAKA

 

Temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage direktive 95/46/EZ u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju imenovana je Službenica za zaštitu podataka.

 

Kontakt podaci Službenice za zaštitu podataka su:

e-mail: dpo©sbst.hr

tel.: +385 49 201 000

        +385 49 354 915

 

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

 

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka)