SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 06 TRA. 22
  • 0
  Natječaj ravnatelj/ica

  Natječaj ravnatelj/ica

  Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19), članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19 i 147/20),  članka  38. Statuta od  28. lipnja 2019. godine te Odluke broj:01-7-2/3-6-2022., Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, na svojoj 7. sjednici  održanoj dana 28. veljače 2022. godine,  raspisuje

   

  N A T J E Č A J

  za imenovanje ravnatelja

  Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

   

  I              Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Bolnice.

  Ravnatelja  imenuje Upravno vijeće Bolnice na  mandatno razdoblje od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja na temelju javnog natječaja.

  II            Za ravnatelja Bolnice može se imenovati osoba koja osim uvjeta propisanih Zakonom ispunjava slijedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, prava ili ekonomije te pet godina radnog iskustva u struci.
  • da ne postoji sukob interesa, odnosno da nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,
  • da nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima zdravstvena ustanova ima poslovni odnos,
  • da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela ustanove,
  • da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda,
  • da zdravstvena ustanova protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

  Uz prijavu za natječaj, kandidati su obvezni priložiti:

  1. program rada i razvoja bolnice kroz mandatno razdoblje
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  3. presliku odobrenja za samostalan rad (ukoliko je kandidat studija medicine),
  4. potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO
  5. dokaz o državljanstvu RH – preslika domovnice
  6. životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje propisanih uvjeta
  7. ovjerenom izjavom o nepostojanju sukoba interesa navedenih alinejama 2-4
  8. uvjerenjem nadležnog suda da protiv njega nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda
  9. uvjerenjem poslodavca da se protiv njega ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa

  III           Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Prijave kandidata s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose  se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i Večernjem listu.

  Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice s naznakom «Natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati».

  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  IV         Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u javnim službama, dužni su se u prijavi pozvati na navedeno pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

  Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102., Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19, 84/21 ) da dostave dokaze iz članka 103., stavak 1. navedenog zakona. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

  V            O rezultatu natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

  Specijalna bolnica za

  medicinsku rehabilitaciju

  Stubičke Toplice

  Natječaj: .pdf

  Leave a reply →

Photostream