SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU

REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

UR.BROJ: 02-1157/1-2022

ST.TOPLICE, 13.06.2022

Temeljem čl. 24 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 128/17), čl. 42 Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28.lipnja 2019., članka 3. i 10. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka od 29.09.2021. te Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama ( NN 35/2022),naputka Ministarstva zdravstva od 08. travnja 2022. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva klasa: 100-01/22-03/64 urbroj: 534-04-1-1/3-22-06 od 04.05.2022. godine, v.d. ravnateljice Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos ( m/ž)

I  Prvostupnik/prvostupnica fizioterapije (VŠS) – jedan ( 1 ) izvršitelj na određeno radno vrijeme – zamjena za privremeno odsutnog radnika

Uvjeti:

 • Prvostupnik/prvostupnica fizioterapije
 • odobrenje za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu

II  Medicinska sestra/tehničar ( SSS ) – dvoje ( 2 ) izvršitelja na određeno vrijeme – zamjena za privremeno odsutne radnike

Uvjeti:

 • medicinsku sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu

III  Prvostupnik/prvostupnica fizioterapije – dvoje ( 2 ) izvršitelja na neodređeno vrijeme

Uvjeti : -

 • prvostupnik/prvostupnica fizioterapije ( VŠS )
 • odobrenje za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu

IV  Fizioterapeutski tehničar/tehničarka – dvoje izvršitelja na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • fizioterapeutski tehničar/tehničarka ( SSS )
 • odobrenje za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu

V  Portir-telefonista – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema ( SSS )
 • poznavanje rada na telefonskoj centrali
 • poznavanje rada na PC-u
 • poznavanje jednog stranog jezika

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: vlastoručno potpisanu zamolbu, životopis, preslike svjedodžbe/diplome o završenom školovanju, odobrenja za samostalan rad i dokaza o državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje( e-radna knjiga). Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente i osobnu iskaznicu. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni ( presliku vjenčanog ili rodnog lista isl.).

U prijavi je potrebno navesti naziv radnog mjesta za koje se prijava podnosi.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobni podaci prikupljeni provedbom javnog natječaja obrađivati će se isključivo u svrhu zapošljavanja i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo, dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/a mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19 ) osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dužan/na je priložiti i dokaze o priznatom statusu iz članka 102. stavka 1. do 3. te dokaze iz članka 103. stavka 1. citiranog Zakona, iz kojih je vidljivo postojanje navedenog prava.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje/843

Kandidat/kandidatkinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( NN 84/12) dužan/na je dostaviti dokaze iz članka 49. navedenog zakona. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje/843

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/2013, 152/2014 i 39/2018) uz prijavu na javni natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom  invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice  ili predaju osobno u urudžbeni zapisnik sa naznakom „za natječaj za .....“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici: www.sbst.hr.

Natječaj je objavljen na web stranici Specijalne bolnice Stubičke Toplice, na web stranici HZZ i na oglasnoj ploči Specijalne bolnice dana  15.06.2022. godine.

Specijalna bolnica za medicinsku

rehabilitaciju Stubičke Toplice

Natječaj:.pdf