SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 04 LIS. 22
  • 0
  Natječaj – fizijatar – neodređeno

  Natječaj – fizijatar – neodređeno

  SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU

  REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  UR.BROJ: 02-2718/1-2022

  ST.TOPLICE, 30.09.2022.

   

  Temeljem čl. 24 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 56/2022), čl. 42 Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28.lipnja 2019., članka 4. i 7. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka od 29. rujna 2020. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva klasa:100-01/21-03/133, urbroj: 534-04-1-1/8-21-15 od 21.10.2021. godine, v.d. ravnateljice Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice raspisuje

   

  JAVNI  NATJEČAJ

  • za prijam u radni odnos ( m/ž)

  I  Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije  – dvoje ( 2 ) izvršitelja na neodređeno vrijeme

    uvjeti:

  –           preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine  ( VSS), doktor medicine

  –           položen specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije

  –           važeće Odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske liječničke komore

   

  Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja dužan/na je priložiti: vlastoručno potpisanu zamolbu, životopis, presliku diplome o završenom školovanju,  uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu, odobrenja za samostalan rad, dokaza o državljanstvu i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( e-radna knjiga). Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente i osobnu iskaznicu. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

  Ukoliko kandidati uz prijavu prilože dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužni su dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni ( presliku vjenčanog ili rodnog lista isl.).

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Osobni podaci prikupljeni provedbom javnog natječaja obrađivati će se isključivo u svrhu zapošljavanja i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo, dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

  Kandidat/kandidatkinja koji/a mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21 ) osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dužan/na je priložiti i dokaze o priznatom statusu iz članka 102. stavka 1. do 3. te dokaze iz članka 103. stavka 1. citiranog Zakona, iz kojih je vidljivo postojanje navedenog prava.

  Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje/843

  Kandidat/kandidatkinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( NN 84/21) dužan/na je dostaviti dokaze iz članka 49. navedenog zakona. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje/843

  Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/2013, 152/2014 i 39/2018) uz prijavu na javni natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom  invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

  Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice  ili predaju osobno u urudžbeni zapisnik sa naznakom „za natječaj za …..“.

  Rok za podnošenje 15 dana od objave.

  Rezultati natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici: www.sbst.hr.

  Natječaj je objavljen na internetskoj stranici Specijalne bolnice Stubičke Toplice, na internetskoj stranici HZZ  i na oglasnoj ploči Specijalne bolnice dana  05.10.2022. godine.

  Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

  Odluka o odabiru: .pdf

  Leave a reply →

Photostream