SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 14 LIS. 22
  • 0
  Natječaj – voditelj neurološkog odjela

  Natječaj – voditelj neurološkog odjela

  SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU

  REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  UR.BROJ: 02- 2792/1-2022

  ST.TOPLICE, 10.10.2022.

  Temeljem čl. 24 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 56/22), čl. 42 Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. lipnja 2019., članka 3. i 10. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka od 29. rujna 2020. i članka 2.a. Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica ( NN 145/13, 31/15, 49/16 i 62/18 ), v.d. ravnateljice Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice raspisuje,

   

  JAVNI  NATJEČAJ

  za imenovanje voditelja odjela ( m/ž)

  I Voditelj odjela rehabilitacije neuroloških bolesnika

  • jedan izvršitelj na mandatno razdoblje od 4 godine

  Uvjeti:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
  • specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
  • 3 godine rada na radnom mjestu specijaliste
  • važeće Odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske liječničke komore

  Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja dužan/na je priložiti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta:

  • zamolbu
  • životopis
  • presliku domovnice
  • preslike diplome o završenom školovanju i uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
  • presliku važećeg odobrenja za samostalan rad
  • elektronički zapis – potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( e-radna knjiga).

  Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente i osobnu iskaznicu. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

  Ukoliko kandidati uz prijavu prilože dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužni su dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni ( presliku vjenčanog ili rodnog lista isl.).

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo i uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

  Kandidat/kandidatkinja koji/a mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21 ) osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dužan/na je priložiti i dokaze o priznatom statusu iz članka 102. stavka 1. do 3. te dokaze iz članka 103. stavka 1. citiranog Zakona, iz kojih je vidljivo postojanje navedenog prava.

  Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje/843

  Kandidat/kandidatkinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( NN 84/21) dužan/na je dostaviti dokaze iz članka 49. navedenog zakona. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje/843

  Kandidat/tkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 I 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

  Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice sa naznakom „za natječaj za …..“

  Javni natječaj objavljen je na internetskoj stranici Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i u Narodnim novinama dana 14.10.2022.

  Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Rezultati javnog natječaja biti će objavljeni na web stranici: www.sbst.hr u roku  osam dana od završetka natječaja.

  Specijalna bolnica za medicinskurehabilitaciju Stubičke Toplice

  Natječaj: .pdf
  Odluka o odabiru: odluka voditelj odjela

  Leave a reply →

Photostream