SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 19 PRO. 22
  • 0
  Natječaj za zapošljavanje

  Natječaj za zapošljavanje

  SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU

  REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  UR.BROJ: 02-3209/1-2022

  ST.TOPLICE, 16.12.2022.

   

  Temeljem čl. 24 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 56/2022), čl. 42 Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28.lipnja 2019., članka 4. i 7. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka od 29. rujna 2020. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva klasa:100-01/22-03/64, urbroj: 534-04-1-1/8-22-14 od 01.12.2022. godine, v.d. ravnateljice Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice raspisuje

  JAVNI  NATJEČAJ

  za prijam u radni odnos ( m/ž)

  I  Kuhar  – jedan ( 1 ) izvršitelj na neodređeno vrijeme

    uvjeti:

  –           završena srednja škola – KV kuhar/kuharica

  –           jedna godina radnog iskustva

  II Konobar – jedan ( 1 ) izvršitelj na neodređeno vrijeme

     uvjeti:

  • završena srednja škola – KV konobar
  • poznavanje rada na PC-u
  • znanje jednog stranog jezika
  • jedna godina radnog iskustva

  III Spremačica – jedan izvršitelj ( 1 ) na neodređeno vrijeme

     uvjeti:

  • završena osnovna škola

   

  Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja dužan/na je priložiti: vlastoručno potpisanu zamolbu, životopis, presliku svjedodžbe o završenom školovanju, dokaza o državljanstvu i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( e-radna knjiga). Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente i osobnu iskaznicu. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

  Ukoliko kandidati uz prijavu prilože dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužni su dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni ( presliku vjenčanog ili rodnog lista isl.).

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Osobni podaci prikupljeni provedbom javnog natječaja obrađivati će se isključivo u svrhu zapošljavanja i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo, dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

  Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21 ) da osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložite i dokaze o priznatom statusu iz članka 102. stavka 1. do 3. te dokaze iz članka 103. stavka 1. citiranog Zakona, iz kojih je vidljivo postojanje navedenog prava.

  Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje/843

  Pozivaju se kandidati  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( NN 84/21) da dostave dokaze iz članka 49. navedenog zakona. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje/843

  Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/2013, 152/2014 i 39/2018) dužni su se u prijavi pozvati na to pravo, a pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja potrebno je dostaviti i rješenje o utvrđenom  invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

  Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice  ili predaju osobno u urudžbeni zapisnik sa naznakom „za natječaj za …..“.

  Rok za podnošenje 8 dana od objave.

  Rezultati natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici: www.sbst.hr.

  Natječaj je objavljen na internetskoj stranici Specijalne bolnice Stubičke Toplice, na internetskoj stranici HZZ  i na oglasnoj ploči Specijalne bolnice dana  19.12.2022. godine.

  Specijalna bolnica za medicinsku

  rehabilitaciju Stubičke Toplice

  Natječaj: .pdf
  Odluka o odabiru;kuhar – odluka kuhar
  Odluka o odabiru;konobar – odluka konobar
  Odluka o odabiru;spremačica – odluka spremačica

  Leave a reply →

Photostream