SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 09 SIJ. 23
  • 0
  Natječaj za zakup

  Natječaj za zakup

  Datum objave: 10.01.2023.

  Na temelju  članka 3. Odluke o uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 5/20), Odluke Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice broj: 01-7-12/3-7-2022. od 29. 11. 2022. godine te suglasnosti župana Krapinsko-zagorske županije, KLASA:500-01/22-01/49, Urbroj:2140/01-02-22-2 od 01. 12. 2022. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora  Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice raspisuje

   

  JAVNI NATJEČAJ

  za davanje u zakup poslovnog prostora

   

  1. Podaci o poslovnom prostoru:

  Poslovni prostor koji se nalazi u  prizemlju dijelu zgrade «Maksimilijan», kod ulaza, u Stubičkim Toplicama, Park Matije Gupca 1, ukupne površine 13,47 m², a namijenjen je za djelatnost prodavaonice mješovitom robom.

  Zakupac poslovnog prostora ima pravo koristiti sanitarne prostorije – WC muški, ženski i za osobe s invaliditetom  ukupne  površine od 20 m².

  Prostor se može pogledati svaki dan od 08,30 – 15,00 sati uz prethodnu najavu na info@sbst.hr ili  na mob: 099 835 8113.

  1. Početni iznos zakupnine:

  Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi: 50,00 kuna, odnosno 6,64 eura  za 1 m² prostora.

  Naknada za korištenje zajedničkih prostorija je fiksna   i iznosi 75,34 kune, odnosno 10,00 eura mjesečno.

  Naknada za grijanje obračunava se svih dvanaest mjeseci i iznosi 75,34 kune, odnosno 10,00 eura mjesečno.

  Naknada za električnu energiju obračunava se po cijeni isporučitelja električne energije te sukladno očitanju brojila.

  Na iznose navedene prethodnim stavcima se obračunava PDV.

  Zakupnina kao i naknada za korištenje zajedničkih prostorija i naknada za grijanje se plaćaju unaprijed, najkasnije do petog u mjesecu za tekući mjesec.

  1. Vrijeme na koje se zasniva zakup:

  Zakup se zasniva na 5 (pet) godina.

  1. Prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o zakupu:

  Pravo prvenstva utvrđuje se sukladno članku 6. stavku 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (u daljnjem tekstu Zakon), sukladno kojem prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine, a određene su člankom 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

  1. Plaćanje jamčevine:

  Ponuditelji su u obvezi uplatiti na žiro – račun Bolnice broj: IBAN:HR6523600001101329440, koji se vodi kod Zagrebačke banke d. d., jamčevinu u visini trostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine (bez PDV-a), što iznosi =2.020,50 kuna, odnosno 268,32 eura.

  Dokaz o uplati jamčevine treba priložiti ponudi.

  Ponuda uz koju nije priložen dokaz o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati.

  Uplaćena jamčevina se vraća sudionicima u natječaju čija ponuda nije prihvaćena najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru, a ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina se uračunava u zakupninu.

  1. Način i rok podnošenja ponuda:

  Pisane ponude za natječaj, sa svim traženim privicima, dostavljaju se na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1.

  Ponude se dostavljaju neposredno predajom ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici, s naznakom:  «Ponuda za zakup poslovnog prostora, za obavljanje djelatnosti prodavaonice mješovitom robom – ne otvaraj».

  Rok za dostavu ponuda iznosi 15 dana od dana objave natječaja u lokalnom tjednom tisku, do 12,00 sati.

  1. Osiguranje naplate zakupnine (jamstvo za uredno ispunjenje ugovora):

  Radi osiguranja naplate zakupnine najpovoljniji ponuditelj je dužan prilikom potpisa  ugovora o zakupu predati zakupodavcu jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bianco zadužnice u visini od 26.370,75 kuna, odnosno 3.500,00 eura, solemnizirane kod javnog bilježnika.

  1. Oblik i način izrade ponude na javni natječaj:

  Ponuda treba biti dostavljena u pisanom obliku uvezena u neraskidivu cjelinu jamstvenikom (vezicom) s  pečatom na poleđini. Ponuda treba biti predana sa svim dokumentima i prilozima navedenim u ovom Javnom natječaju. Stranice ponude treba označiti rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude (npr. 1/10) ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice (npr. 10/1).

  Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

  Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka), nikako sa korekturnim lakom. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta i pečatom.

  Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

  1. Ponuda i privici ponude:

  Ponuda mora sadržavati:

  1. podatke o ponuditelju: ime, prezime i prebivalište fizičke osobe, naziv i sjedište za pravne osobe, te punomoć za zastupanje ako ponuditelj nije u mogućnosti osobno biti nazočan otvaranju ponuda,
  2. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u kunama i eurima po 1 m² za poslovni prostor i iznos mjesečne zakupnine za cijeli poslovni prostor (nuditi iznose bez PDV-a), a koji ne može biti manji od  početnog, te koji će u slučaju uspostave zakupnog odnosa biti uvećan za stopu PDV-a.
  3. tražene dokaze sposobnosti
  4. dokaz u uplaćenoj jamčevini
  1. Uz ponudu se kao sadržaj ponude moraju priložiti slijedeći dokazi o sposobnosti:
  1. izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra, iz kojeg je razvidno da je podnositelj ponude registriran za obavljanje djelatnosti za namjenu za koju se poslovni prostor daje u zakup, ne stariji od 6 mjeseci do objave ovog Javnog natječaja, a dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
  2. izjavu odgovorne osobe ponuditelja da gospodarskom subjektu i osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta. Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika.
  3. c) potvrdu porezne uprave o stanju duga kao dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je ponuditelju sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana do dana objave ovog Javnog natječaja, a dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
  4. d) dokaze o pravu prvenstva (ukoliko postoji) sukladno članku 6. stavak 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11, 64/15, 112/18.
  5. e) dokaz o uplati jamčevine u visini trostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine (bez PDV-a), kao jamstvo za ozbiljnost ponude.

  Ponuda koja ne sadrži podatke, dokumente i dokaze iz točke 9. i 10. Ove Odluke, neće se razmatrati.

  Neće se razmatrati i ponuda ponuditelja koji na dan objave javnog natječaja ima dospjelog dugovanja prema Bolnici.

  1. Kriterij odabira:

  Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine. Ukoliko pristignu dvije najpovoljnije identične ponude s istim ponuđenim iznosom zakupnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku zahtjeva, dostave dopunu ponude i smislu mogućeg povećanja zakupnine, a ako u tom segmentu ne dođe do promjena, odabrat će se ponuda koja je pristigla ranije.

  1. Javno otvaranje ponuda:

  Javno otvaranje ponuda će biti u biblioteci Specijalne bolnice, prizemlje zgrade Maksimilijan istekom roka za dostavu ponuda, dana   25.01.2023. godine u 12,00 sati.

  Javnom otvaranju mogu prisustvovati predstavnici ponuditelja uz predočenje pisane punomoći.

  1. Sklapanje Ugovora o zakupu:

  S ponuditeljem čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija, sklopiti će se ugovor o zakupu poslovnog prostora pod uvjetima i na način određen propisima koji reguliraju tu materiju i kojim će se utvrditi svi relevantni parametri obzirom na predmet ugovaranja.

  O odabiru najpovoljnije ponude svi ponuditelji bit će obaviješteni u roku 30 dana od dana otvaranja ponuda.  Najpovoljniji ponuditelj je dužan u roku od 15 dana od dana dostavljanja obavijesti o konačnom ishodu natječaja sklopiti ugovor o zakupu, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora, te u tom slučaju nema pravo na povrat jamčevine, a ugovor će se sklopiti sa slijedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

  1. Podzakup:

  Zakupnik ne može zakupljeni prostor dati u podzakup.

  1. Objava natječaja:

  Natječaj se objavljuje u lokalnom tjednom tisku – Zagorskom listu dana 10.01.2023. godine, na službenoj web stranici Bolnice, te na Oglasnoj ploči Bolnice.

  Kao dan objave natječaja, smatra se dan njegove objave u Večernjem listu.

  1. Poništenje natječaja:

  Bolnica zadržava pravo na poništenje javnog natječaja u svako doba uz navođenje razloga za isto.

  Povjerenstvo za provedbu

  Javnog natječaja

  Natječaj za zakup -2023

  Leave a reply →

Photostream