SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 08 VELJ. 23
  • 0
  Natječaj za ravnatelja

  Natječaj za ravnatelja

  Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19), članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19 i 147/20),  članka  38. Statuta od  28. lipnja 2019. godine te Odluke broj:01-7-1/3-5-2023., Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, na svojoj 19. sjednici  održanoj dana 31. siječnja 2023. godine,  raspisuje

   

  N A T J E Č A J

  za imenovanje ravnatelja

  Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

   

  I              Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Bolnice.

  Ravnatelja  imenuje Upravno vijeće Bolnice na  mandatno razdoblje od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja na temelju javnog natječaja.

  II            Za ravnatelja Bolnice može se imenovati osoba koja osim uvjeta propisanih Zakonom ispunjava slijedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, prava ili ekonomije te pet godina radnog iskustva u struci.
  • da ne postoji sukob interesa, odnosno da nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,
  • da nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima zdravstvena ustanova ima poslovni odnos,
  • da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela ustanove,
  • da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda,
  • da zdravstvena ustanova protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

  Uz prijavu za natječaj, kandidati su obvezni priložiti:

  1. program rada i razvoja bolnice kroz mandatno razdoblje
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  3. presliku odobrenja za samostalan rad (ukoliko je kandidat studija medicine),
  4. potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO
  5. dokaz o državljanstvu RH – preslika domovnice
  6. životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje propisanih uvjeta
  7. ovjerenom izjavom o nepostojanju sukoba interesa navedenih alinejama 2-4
  8. uvjerenjem nadležnog suda da protiv njega nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda
  9. uvjerenjem poslodavca da se protiv njega ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa

  III           Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Prijave kandidata s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose  se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i Večernjem listu.

  Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice s naznakom «Natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati».

  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  IV         Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u javnim službama, dužni su se u prijavi pozvati na navedeno pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

  Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21 ) da osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložite i dokaze o priznatom statusu iz članka 102. stavka 1. do 3. te dokaze iz članka 103. stavka 1. citiranog Zakona, iz kojih je vidljivo postojanje navedenog prava. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

  Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( NN 84/21) da dostave dokaze iz članka 49. navedenog zakona. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/20) dužni su se u prijavi pozvati na to pravo, a pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja potrebno je dostaviti i rješenje o utvrđenom  invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz zamolbu na javni natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja dostaviti i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 6., 7., 8. i 48f. navedenog zakona.

   

  V    O rezultatu natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

  Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

  Natječaj: .pdf

  Leave a reply →

Photostream