SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 22 RUJ. 23
  • 0
  JAVNI POZIV za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo – Fizioterapeutski tehničar/tehničarka (SSS)

  JAVNI POZIV za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo – Fizioterapeutski tehničar/tehničarka (SSS)

  SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU

  REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  UR.BROJ: 02-1407/1-2023

  ST.TOPLICE, 20.09.2023.

   

  Temeljem čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 128/17), čl. 42 Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28.lipnja 2019. godine, članka  10. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka od 29.09.2020. i Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka od 08.03.2023. te Plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanjem za 2023. godinu od Ministarstva zdravstva, klasa:023-03/22-01/427, ur.broj: 534-7-2-3/1-23-08 od 24.02.2023., ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice raspisuje

   

  JAVNI POZIV

  za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo ( m/ž)

  I  Fizioterapeutski tehničar/tehničarka ( SSS ) – pripravnik/pripravnica

  – dvoje ( 2 ) izvršitelja na određeno vrijeme

  Zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo odvijati će se u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu. Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, a koje nemaju više od 6 mjeseci prijavljenog staža osiguranja u stečenom zvanju za koje su se obrazovale.

  Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti: vlastoručno potpisanu prijavu, životopis, presliku diplome/svjedodžbe o završenom školovanju, dokaz o dužini trajanja školovanja i prijepis ocjena, presliku dokaza o državljanstvu , elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje ( e radna knjiga), potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o upisu u evidenciju nezaposlenih osoba.

  Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente i osobnu iskaznicu. Preslike priloga dostavljenih uz prijavu ne vraćamo. Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni ( presliku vjenčanog ili rodnog lista isl.).

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv.

  Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva mogu biti pozvani na pismenu provjeru znanja ( testiranje) i/ili razgovor ( intrevju).

  Osobni podaci prikupljeni provedbom javnog poziva obrađivati će se isključivo u svrhu zapošljavanja i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

   

  Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21 ) da osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložite i dokaze o priznatom statusu iz članka 102. stavka 1. do 3. te dokaze iz članka 103. stavka 1. citiranog Zakona, iz kojih je vidljivo postojanje navedenog prava.

  Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

  Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( NN 84/21) dužni su dostaviti dokaze iz članka 49. navedenog zakona. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020) uz prijavu na javni natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

  Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003, 148/2013 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

  Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice ili predaju osobno u zatvorenoj koverti u urudžbeni zapisnik sa naznakom „za natječaj za pripravništvo…..“

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

  Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Bolnice: www.sbst.hr.

  Natječaj je objavljen na internetskoj stranici Specijalne bolnice Stubičke Toplice, internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Specijalne bolnice dana 22.09.2023.  godine.

  Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

  Natječaj: .pdf
  Odluka o odabiru: .pdf

  Leave a reply →

Photostream