SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 28 VELJ. 24
  • 0
  Prodaja rashodovanih osnovnih sredstva (staro željezo)

  Prodaja rashodovanih osnovnih sredstva (staro željezo)

  SPECIJALNA BOLNICA ZA

  MEDICINSKU REHABILITACIJU

  STUBIČKE TOPLICE

  RAVNATELJICA

  Ur.broj.: 01-327/4-2024.

  Stubičke Toplice, 28.02.2024.

  Sukladno članku 42., stavak 7.  Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. lipnja 2019. godine i Izmjena i dopuna Statuta od 09. listopada 2023. godine te Odluke o prodaji rashodovanih osnovnih sredstava kao sekundarna sirovina : Ur.broj:01-627/3-2024. od 22.02.2024. godine, ravnateljica  Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice objavljuje

   

   PRODAJU  RASHODOVANIH  OSNOVNIH SREDSTAVA (STAROG ŽELJEZA)

   PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

   1. PREDMET  PRODAJE I PROCJENJENA OKVIRNA KOLIČINA OTPADNOG ŽELJEZA

   

  Redni broj:

   

  OTPIS KOLIČINA PROCIJENJENA /OKVIRNA KOLIČINA OTPADNOG ŽELJEZA
  1. Stroj za pranje rublja 1 komada ccc 500 kg
  2. Centrifuga 1 komad ccc 300 kg
  3. Vrelo uljno postrojenje 1 komad ccc 2.500 kg
  4. Vaga 1 komad ccc 100 kg
  5. Stol 1 komad ccc 100 kg
  6. Mašina za pranje 1 komad ccc 2.000 kg
  7. Mašina za sušenje 1 komad ccc  400 kg
  8. Mašina za peglanje 1 komad ccc 2.500 kg
  9. Univerzalna pegla 1 komad ccc 100 kg
  10. Motor za mašinu 1 komad ccc  200 kg
  11. Kolica za rublje 1 komad ccc  50 kg
  12. Sušilaca rublja 1 komad ccc 400 kg
  13. Kompresor 1 komad ccc 100 kg
  14. Plamenik za vrelo uljno postrojenje 1 komad ccc 50 kg
  15. Fiksana rampa za parkiralište 2 komada ccc  100 kg
  16. Montažna zaokretna ulazna rampa za parkiralište 1 komad ccc  50 kg
    UKUPNO:   ccc 9.450 kg

   

  2.PREGLED IMOVINE

  Navedena imovina nalazi se u prostoru praone rublja Bolnice , gdje se može pregledati uz prethodnu najavu na telefon voditelja tehničkih poslova:  0998358113 radnim danom od 06:00 -15:00 sati, do isteka roka za dostavu ponuda

  Prodaja  se obavlja po načelu viđeno-kupljeno , što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

  3.NAČIN I UVJETI PRODAJE

  Prodaja će se obaviti prikupljanjem ponuda.

  Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s prebivalištem u RH.

  Ponuda se podnosi za cjelokupni predmet prodaje iz točke 1.ovog poziva.

  Početna cijena iznosi 0,12 eura/kg + PDV

  Ponuditelj je dužan prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 100 eura, na račun Bolnice  HR6523600001101329440  s naznakom“ jamčevina za staro željezo“

  Ponude bez dokaza o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati

  .Jamčevina se vraća svim ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena, u nominalnom iznosu ,bez kamate, u roku od 8 dana  od dostave obavijesti o izboru najpovoljnije ponude.

  Najpovoljnijem ponuditelju, jamčevina se uračunava u cijenu. Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od prodaje, , jamčevina mu se ne vraća, a prodaja se obavlja sa sljedećim najpovoljnijem ponuditeljem.

  4. SADRŽAJ PONUDE

  Pisana ponuda mora sadržavati:

  -ime i prezime ponuditelja fizičke osobe,odnosno naziv pravne osobe,adresu, e-mail adresu i broj za kontakt

  -preslika osobne iskaznice za fizičku osobu

  – dokaz o  postojanju dozvole za gospodarenje otpadom

  -dokaz o plaćenoj jamčevini

  -broj tekućeg ili  žiroračuna  za povrat jamčevine čije ponude ne budu odabrane

  -ponuđena cijena

  5. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA

  Ponude se dostavljaju u pisanom obliku , poštom ili osobno u zatvorenoj  omotnici na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Marije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice, sa naznakom : „ Ponuda za kupnju starog željeza – na otvarati „.

  Rok za dostavu ponuda je 15.03.2024.g-

  Poziv za dostavu ponuda bit će objavljen na web stranicama Bolnice i oglasnoj ploči Bolnice.

  Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo roku od 5 dana od isteka roka za dostavu ponuda te će  u tom roku  predložiti ravnateljici Bolnice izbor najpovoljnijeg ponuditelja.

   6. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

  Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

  Ako dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona koja je ranije zaprimljena.

  Izabrani  ponuditelj je dužan u roku od  30 dana demontirati i odvesti  cjelokupan predmet prodaje  iz prostora Bolnice,  računajući od uplate kupoprodajne cijene na račun prodavatelja.

  Dostaviti:

  1. Web stanica Specijalne bolnice Stubičke Toplice,
  2. Oglasna ploča Specijalne bolnice Stubičke Toplice,

  Povjerenstvo:

  1. Škvorčec Ivana,
  2. Veček Robert,
  3. Hršak Vlasta.

   Ravnateljica:                                                                                                         

   Zorica Capar, dipl.oec

  Odluka: .pdf

  Leave a reply →

Photostream