SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 18 LIS. 19
  • 0
  Javni natječaj – pripravništvo

  Javni natječaj – pripravništvo

  SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU

  REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  UR.BROJ: 02-1501/1-2019

  ST.TOPLICE, 14.10.2019.

   

  Temeljem čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 128/17), čl. 42 Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28.lipnja 2019. godine, članka 4. i 7. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka od 30.05.2014. i Izmjena od 29.12.2014.,30.11.2015. i 30.03.2016. te Plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od Ministarstva zdravstva, Klasa:023-03/19-01/99, Ur.broj: 534-01/8-19-14 od 18.04.2019., ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ

  za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo ( m/ž)

  I  Prvostupnik/prvostupnica fizioterapije (VŠS ) –pripravnik/pripravnica

  • dvoje ( 2 ) izvršitelja na određeno radno vrijeme

  Zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo odvijati će se u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu. Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe bez staža osiguranja u zanimanju za koje su se obrazovale i koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

  Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti: vlastoručno potpisanu zamolbu/prijavu, životopis, presliku diplome/svjedodžbe o završenom školovanju, presliku dokaza o državljanstvu , elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o upisu u evidenciju nezaposlenih osoba.

  Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente i osobnu iskaznicu. Preslike priloga dostavljenih uz zamolbu ne vraćamo.

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

  Osobni podaci prikupljeni provedbom javnog natječaja obrađivati će se isključivo u svrhu zapošljavanja i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

  Pozivaju se kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), da osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta prilože i dokaze o priznatom statusu iz članka 102. stavka 1. do 3. te dokaze iz članka 103. stavka 1. citiranog Zakona, iz kojih je vidljivo postojanje navedenog prava. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

  Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/2013, 152/2014 i 39/2018) uz prijavu na javni natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom  invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

  Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003 i 148/2013) uz prijavu na javni natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

  Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice ili predaju osobno u zatvorenoj koverti u urudžbeni zapisnik sa naznakom „za natječaj za …..“

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

  Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Bolnice: www.sbst.hr.

  Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, internetskoj stranici Specijalne bolnice Stubičke Toplice,  internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Specijalne bolnice dana 19.10.2019. godine.

   

                                                                                                                Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

  Odluka o odabiru: .pdf  .docx

  Natječaj: .docx .pdf

  Leave a reply →

Photostream