SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 22 STU. 19
  • 0
  JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

  JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

   

  Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima i postupku provedbe natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora Županijske Skupštine Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik KZŽ 30/09, 34/10 i 17/16), Odluke Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice broj: 01-7-11/3-9-2019.  od 30. 10. 2019. godine te suglasnosti župana  Krapinsko-zagorske županije Klasa:500-01/19-01/129,  urbroj:2140/01-02-19-2  od 30. 10. 2019. godine, Povjerenstvo za za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice  raspisuje

   

  JAVNI  NATJEČAJ

  za davanje u zakup poslovnog prostora

   

  1. Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade Dijana u sklopu Bolnice na adresi Park Matije Gupca 1, Stubičke Toplice.
  2. Površina – 34 m²
  3. Namjena prostora – Frizerski i  pedikerski  salon
  4. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi =5,00 € (pet eura)  za 1 m² poslovnog prostora u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju NBH na dan isplate. Na mjesečni iznos zakupnine obračunava se PDV.
  5. Rok zakupa 5 (pet) godina.
  6. Poslovni prostor se može razgledati svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 15,00 sati uz prethodnu najavu na info@sbst.hr.
  7. Pravo prvenstva utvrđuje se sukladno članku 6. stavku 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (u daljnjem tekstu Zakon), sukladno kojem prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
  8. Plaćanje jamčevine:

  Ponuditelji su u obvezi uplatiti na žiro – račun Bolnice broj: IBAN:HR6523600001101329440, koji se vodi kod Zagrebačke banke d. d., jamčevinu u visini trostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine (bez PDV-a), što iznosi =510,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

  Dokaz o uplati jamčevine treba priložiti ponudi.

  Ponuda uz koju nije priložen dokaz o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati.

  Uplaćena jamčevina se vraća sudionicima u natječaju čija ponuda nije prihvaćena najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru, a ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina se uračunava u zakupninu.

  1. Način i rok podnošenja ponuda:

  Pisane ponude za natječaj, sa svim traženim privicima, dostavljaju se na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1.

  Ponude se dostavljaju neposredno predajom ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici, s naznakom:  «Ponuda za zakup poslovnog prostora, za obavljanje djelatnosti frizersko-pedikerskog salona – ne otvaraj».

  Rok za dostavu ponuda iznosi 8 radnih dana (izuzimaju se subota, nedjelja i blagdan) od dana objave natječaja u dnevnom tisku – 24sata, do 12,00 sati.

  1. Oblik i način izrade ponude na javni natječaj:

  Ponuda treba biti dostavljena u pisanom obliku uvezena u neraskidivu cjelinu jamstvenikom (vezicom) s  pečatom na poleđini. Ponuda treba biti predana sa svim dokumentima i prilozima navedenim u ovom Javnom natječaju. Stranice ponude treba označiti rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude (npr. 1/10) ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice (npr. 10/1)

  Ponuda se piše neizbrisivom tintom

  Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka), nikako sa korekturnim lakom. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta i pečatom.

  Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

  1. Radi osiguranja naplate zakupnine najpovoljniji ponuditelj je dužan prilikom potpisa ugovora o zakupu predati zakupodavcu jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bianco zadužnice u visini do 25.000,00 kuna, s potpisom ovlaštene osobe ovjerenim po javnom bilježniku.
  2. Ponuda mora sadržavati:
  3. podatke o ponuditelju: ime, prezime i prebivalište fizičke osobe, naziv i sjedište za pravne osobe, te punomoć za zastupanje ako ponuditelj nije u mogućnosti osobno biti nazočan otvaranju ponuda,
  4. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u eurima po 1 m² za poslovni prostor i iznos mjesečne zakupnine za cijeli poslovni prostor (nuditi iznose bez PDV-a), a koji ne može biti manji od  početnog, te koji će u slučaju uspostave zakupnog odnosa biti uvećan za stopu PDV-a.
  5. Uz ponudu se kao sadržaj ponude moraju priložiti slijedeći dokazi o sposobnosti:
  6. a) izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra, iz kojeg je razvidno da je podnositelj ponude registriran za obavljanje djelatnosti za namjenu za koju se poslovni prostor daje u zakup, ne stariji od 6 mjeseci do objave ovog Javnog natječaja, a dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
  7. b) izvornik ili ovjerenu presliku BON 2 ili SOL,
  8. c) potvrdu porezne uprave o stanju duga kao dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te sva druga davanja prema Državi, osim ako je ponuditelju sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana do dana objave ovog Javnog natječaja, a dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
  9. d) dokaze o pravu prvenstva (ukoliko postoji) sukladno članku 6. st. 8. Zakona te Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH 121/17).
  10. e) dokaz o uplati jamčevine u visini trostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine (bez PDV-a), kao jamstvo za ozbiljnost ponude.

  Ponuda koja ne sadrži podatke, dokumente i dokaze iz točke 8. i 9. Ove Odluke, neće se razmatrati.

  Neće se razmatrati i ponuda ponuditelja koji na dan objave javnog natječaja ima dospjelog dugovanja prema Bolnici.

  1. Kriterij odabira: Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine. Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude s istim ponuđenim iznosom zakupnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku zahtjeva, dostave dopunu ponude i smislu mogućeg povećanja zakupnine, a ako u tom segmentu ne dođe do promjena, odabrat će se ponuda koja je pristigla ranije.
  2. Javno otvaranje ponuda će biti u biblioteci Specijalne bolnice, prizemlje zgrade Maksimilijan istekom roka za dostavu ponuda, dana 04. prosinca 2019. godine u 12,00 sati.
  3. Sklapanje Ugovora o zakupu:

  S ponuditeljem čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija, sklopiti će se ugovor o zakupu poslovnog prostora pod uvjetima i na način određen Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.  Ugovorom o zakupu ugovara se i suradnja vezano za usluge tehničko uslužnih djelatnosti, te podmirenje troškova režija i održavanja objekta.

  (grijanje – paušalni iznos kroz svih 12 mjeseci, utrošak vode – 5 m³ po cijeni isporučitelja, električna energija i telefon – sukladno očitanju i cijeni isporučitelja).

  O odabiru najpovoljnije ponude svi ponuditelji bit će obaviješteni u roku 30 dana od dana otvaranja ponuda.  Najpovoljniji ponuditelj je dužan u roku od 15 dana od dana dostavljanja obavijesti o konačnom ishodu natječaja sklopiti ugovor o zakupu, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora, te u tom slučaju nema pravo na povrat jamčevine, a ugovor će se sklopiti sa slijedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

  1.  Zakupnik ne može zakupljeni prostor dati u podzakup.
  2. Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku – 24sata, na službenoj web stranici Bolnice – www.sbst.hr, te na Oglasnoj ploči Bolnice. Kao dan objave natječaja, smatra se dan njegove objave u dnevnom tisku- 24sata.
  3. Poništenje natječaja: Bolnica zadržava pravo na poništenje javnog natječaja u svako doba uz navođenje razloga za isto.

                Povjerenstvo za provedbu

                      javnog  natječaja

  Natječaj: .doc .pdf

   

  Leave a reply →

Photostream