SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 17 STU. 17
  • 0

  Natječaj – fizijatar – internista

  NATJEČAJ
  za prijam u radni odnos ( m/ž)

  I Odjelni doktor – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
  – jedan izvršitelj na neodređeno radno vrijeme

  Uvjeti:
  – završen medicinski fakultet ( VSS ), doktor medicine
  – položen specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije
  – važeće Odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske liječničke komore

  II Odjelni doktor – specijalist interne medicine
  – jedan izvršitelj na neodređeno radno vrijeme

  Uvjeti:
  – završen medicinski fakultet ( VSS ), doktor medicine
  – položen specijalistički ispit iz interne medicine (mogućnost upućivanja na subspecijalizaciju iz kardiologije)
  – važeće Odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske liječničke komore

  Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Kandidati će biti obavješteni o izboru u roku 8 dana od dana zaključenja natječaja.

  Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja dužan/na je priložiti: zamolbu, životopis, domovnicu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta: preslike diplome o završenom školovanju i uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu, odobrenja za samostalan rad, dokaz o ukupno ostvarenom stažu – elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO. Mogu se dostaviti neovjerene preslike dokumenata.

  Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje pravo da ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

  Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice sa naznakom „za natječaj za …..“

  Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama, na web stranici Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 17.11.2016.

  Rezultati javnog natječaja biti će objavljeni na web stranici: www.sbst.hr u roku  osam dana od završetka natječaja.

  Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

  Obavijest o ishodu natječaja – .docx –  .pdf

  Natječaj – .docx –.pdf

  Leave a reply →

Photostream