SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 18 RUJ. 17
  • 0

  Natječaj – konobar – neodređeno

  SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU

  REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  UR.BROJ: 02-1592/1-2017

  ST.TOPLICE, 12.09.2017.

   

  Temeljem čl. 25 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 141/12), čl. 40 Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28.svibnja 2009. te Izmjena i dopuna Statuta od 24.studenog 2011., 26.travnja 2013. i 25.ožujka2014., Odluke Upravnog vijeća broj: 01-7-9/3-6-2017 od 31. srpnja 2017., te suglasnosti Ministra zdravlja, klasa: 100-01/17-03/121 ,urbroj: 534-03-2-1/4-17-08 od 18. kolovoza 2017. godine, ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice raspisuje

   

  NATJEČAJ

  za prijam u radni odnos ( m/ž)

  I Konobar

  • dva ( 2 ) izvršitelja/ica na neodređeno radno vrijeme

   

  Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja dužan/na je priložiti: vlastoručno potpisanu zamolbu, životopis, preslike svjedodžbe o završenom školovanju i domovnice, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje pravo da ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

  Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice sa naznakom „za natječaj za …..“

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave.

  Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici: www.sbst.hr.

   

  Natječaj je objavljen na web stranici Specijalne bolnice Stubičke Toplice, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Specijalne bolnice dana 18.09. 2017. godine.

   

  Odluka o odabiru – .pdf

  Natječaj – .docx –.pdf

   

  Specijalna bolnica za medicinsku

  rehabilitaciju Stubičke Toplice

  Leave a reply →

Photostream