SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 14 OŽU. 18
  • 0

  Natječaj – kuhar

  Temeljem čl. 25 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 141/12), čl. 40 Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28.svibnja 2009. te Izmjena i dopuna Statuta od 24.studenog 2011., 26.travnja 2013. i 25. ožujka2014., Odluke Upravnog vijeća broj: 02-7-1/3-3-2018 od 31. siječnja 2018., te suglasnosti Ministra zdravlja, klasa: 100-01/18-03/115 ,urbroj: 534-03-2-1/4-18-3 od 21. veljače 2018. godine, ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice raspisuje

  NATJEČAJ

  za prijam u radni odnos ( m/ž)

  I Kuhar – slastičar

  • jedan ( 1 ) izvršitelj/ca na neodređeno radno vrijeme

  Uvjeti:

  • završena ugostiteljsko turistička škola
  • jedna godina radnog iskustva u struci

   

  Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja dužan/na je priložiti: vlastoručno potpisanu zamolbu, životopis, preslike svjedodžbe o završenom školovanju, domovnice i osobne iskaznice, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze o priznatom statusu iz članka 102. stavka 1. do 3. te dokaze iz članka 103. stavka 1. citiranog Zakona, iz kojih je vidljivo postojanje navedenog prava. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu .

  Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice sa naznakom „za natječaj za …..“

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranici Specijalne bolnice Stubičke Toplice, i na oglasnoj ploči Specijalne bolnice dana 14.03.2018. godine. Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice: www.sbst.hr.

  Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

  Odluka o odabiru – .pdf –.docx

  Natječaj –  .docx.  – .pdf

  Leave a reply →

Photostream