SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 01 RUJ. 17
  • 0

  Natječaj – određeno

  SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU

  REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  UR.BROJ: 02-1543/1-2017

  ST.TOPLICE, 30.08. 2017.

   

  Temeljem čl. 25 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 141/12), čl. 40 Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28.svibnja 2009. te Izmjena i dopuna Statuta od 24. studenog 2011., 26. travnja 2013., 25. ožujka 2014. i 30. studenog 2016. godine, članka 4. i 7. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka od 30.05.2014. i Izmjena od 29.12.2014.,30.11.2015. i 30.03.2016. te naputka o postupanju po Odluci o zabrani novog zapošljavanja Ministarstva zdravlja klasa: 030-01/16-01/37, ur.broj: 534-03-1-1/5-16-01 od 01. kolovoza 2016., ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice raspisuje

    NATJEČAJ

  za prijam u radni odnos ( m/ž)

  I  Kuhar/kuharica

  • jedan ( 1 ) izvršitelja/ica na određeno radno vrijeme (zamjena radnice na bolovanju)

  uvjeti: srednja stručna sprema ( SSS ), jedna godina radnog iskustva

   

  II Pomoćni radnik/radnica u zdravstvu

  • jedan (1) izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme ( zamjena radnika na bolovanju )

  uvjeti: niža stručna sprema ( NKV/PKV ), jedna godina radnog iskustva

   

  Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja dužan/na je priložiti: vlastoručno potpisanu zamolbu,  preslike svjedodžbe o završenom školovanju, domovnicu i Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Može se dostaviti neovjerena preslika dokumenata.

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje pravo da ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

  Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice  ili predaju osobno u urudžbeni zapisnik sa naznakom „za natječaj za …..“

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave.

  Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici: www.sbst.hr.

   

  Natječaj je objavljen na web stranici Specijalne bolnice Stubičke Toplice, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Specijalne bolnice dana 01.09. 2017. godine.

   

   

  Odluka o odabiru – pomoćni radnik/radnica u zdravstvu – .docx  – .pdf

  Odluka o odabiru –  kuhar/kuharica – .docx  –.pdf

  Natječaj – .docx – .pdf

  Specijalna bolnica za medicinsku

  rehabilitaciju Stubičke Toplice

  Leave a reply →

Photostream