SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 04 OŽU. 21
  • 0
  Natječaj – Prvostupnica/prvostupnik radne terapije

  Natječaj – Prvostupnica/prvostupnik radne terapije

  SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  UR.BROJ: 02-461/1-2021

  ST.TOPLICE, 02.03.2021.

  Temeljem čl. 24 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 128/17), čl. 42 Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28.lipnja 2019., članka 3. i 10. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka od 29.09.2021., te naputka Ministarstva zdravstva, klasa: 030-02/21-01/28, ur.broj: 534-07-1-1/8-21-2 od 08. veljače 2021. godine o zapošljavanju službenika i namještenika u javnim službama, ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice raspisuje

  NATJEČAJ

  za prijam u radni odnos ( m/ž)

  I Prvostupnica/prvostupnik radne terapije ( VŠS )jedan ( 1 ) izvršitelj na određeno radno vrijeme – zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

  uvjeti:

  – prvostupnik/ca radne terapije

  –  odobrenje za samostalan rad

  – poznavanje rada na računalu

  Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan/na priložiti: vlastoručno potpisanu zamolbu, životopis, preslike svjedodžbe/diplome o završenom školovanju i dokaza o državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente i osobnu iskaznicu. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

  Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni ( presliku vjenčanog ili rodnog lista isl.).

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Osobni podaci prikupljeni provedbom javnog natječaja obrađivati će se isključivo u svrhu zapošljavanja i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

  Pozivaju se osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19 ), da osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta prilože i dokaze o priznatom statusu iz članka 102. stavka 1. do 3. te dokaze iz članka 103. stavka 1. citiranog Zakona, iz kojih je vidljivo postojanje navedenog prava.

  Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

  Kandidat/tkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 ,152/14 i 39/18) uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

  Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice  ili predaju osobno u urudžbeni zapisnik sa naznakom „za natječaj za …..“Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave.

  Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici: www.sbst.hr.

  Natječaj je objavljen na web stranici Specijalne bolnice Stubičke Toplice, na web stranici HZZ i na oglasnoj ploči Specijalne bolnice dana 04.03.2021. godine.

  Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

  Natječaj: .docx .pdf

  Leave a reply →

Photostream