SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 13 PRO. 17
  • 0

  Natječaj – radni terapeut – određeno

  NATJEČAJ

  za prijam u radni odnos (m/ž)

  I Prvostupnik/prvostupnica radne terapije ( VŠS )

  • jedan (1) izvršitelja na određeno radno vrijeme ( zamjena za porodiljski dopust)
  • prvostupnik/prvostupnica radne terapije
  • važeće Odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske komore zdravstvenih radnika
  • poznavanje rada na računalu

  Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja dužan/na je priložiti:

  • vlastoručno potpisanu zamolbu
  • životopis
  • preslike svjedodžbe/diplome o završenom školovanju
  • preslika odobrenja za samostalan rad
  • preslika domovnice
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

  Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje pravo da ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

  Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice sa naznakom „za natječaj za …..“

  Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na Stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Bolnice.

  Natječaj je objavljen na web stranici Specijalne bolnice Stubičke Toplice, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Specijalne bolnice dana 13.12. 2017. godine.

  Rezultati javnog natječaja biti će objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici: www.sbst.hr u roku od osam dana od završetka natječaja.

   

  Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

   

  Natječaj –  .docx  – .pdf

  Odluka o odabiru: .docx – .pdf

  Leave a reply →

Photostream