SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 10 VELJ. 21
  • 0
  Natječaj – ravnatelj/ica

  Natječaj – ravnatelj/ica

  Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19), članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 125/19),  članka  38. Statuta od  28. lipnja 2019. godine. godine te Odluke broj:01-7-1/3-3-2021., Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, na svojoj 42. sjednici  održanoj dana 29. siječnja 2021. godine,  raspisuje

   

  N A T J E Č A J

  za imenovanje ravnatelja

  Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

   

  I           Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Bolnice.

  Ravnatelja  imenuje Upravno vijeće Bolnice na  mandatno razdoblje od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja na temelju javnog natječaja.

  II         Za ravnatelja Bolnice može se imenovati osoba koja osim uvjeta propisanih Zakonom ispunjava slijedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, prava ili ekonomije te pet godina radnog iskustva u struci.
  • da ne postoji sukob interesa, odnosno da nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,
  • da nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima zdravstvena ustanova ima poslovni odnos,
  • da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela ustanove,
  • da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda,
  • da zdravstvena ustanova protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

  Uz prijavu za natječaj, kandidati su obvezni priložiti:

  1. program rada i razvoja bolnice kroz mandatno razdoblje
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  3. presliku odobrenja za samostalan rad (ukoliko je kandidat studija medicine),
  4. potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO
  5. dokaz o državljanstvu RH – preslika domovnice
  6. životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje propisanih uvjeta
  7. ovjerenom izjavom o nepostojanju sukoba interesa navedenih alinejama 2-4
  8. uvjerenjem nadležnog suda da protiv njega nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda
  9. uvjerenjem poslodavca da se protiv njega ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa

  III        Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Prijave kandidata s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose  se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i Večernjem listu.

  Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice s naznakom «Natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati».

  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  O rezultatu natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

  Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

  Natječaj: .docx .pdf

  Leave a reply →

Photostream