SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 12 VELJ. 20
  • 0
  Natječaj – Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije (2)

  Natječaj – Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije (2)

  SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU

  REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  UR.BROJ: 02-278/1-2020

  ST.TOPLICE, 06.02.2020.

   

  Temeljem čl. 24 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 128/17), čl. 42 Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28.lipnja 2019. i članka 4. i 7. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka od 30.05.2014. i Izmjena od 29.12.2014.,30.11.2015. i 30.03.2016., ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice raspisuje

   

  NATJEČAJ

  za prijam u radni odnos ( m/ž)

  I  Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije  – dva ( 2 ) izvršitelja na neodređeno vrijeme

  uvjeti:

  • završen medicinski fakultet ( VSS), doktor medicine
  • položen specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije
  • važeće Odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske liječničke komore

   

  Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja dužan/na je priložiti: vlastoručno potpisanu zamolbu, životopis, preslike diplome o završenom školovanju,  uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu, odobrenja za samostalan rad, dokaza o državljanstvu i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente i osobnu iskaznicu. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

   

  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

   

  Pozivaju se kandidti koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), da osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta prilože i dokaze o priznatom statusu iz članka 102. stavka 1. do 3. te dokaze iz članka 103. stavka 1. citiranog Zakona, iz kojih je vidljivo postojanje navedenog prava.Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

  Kandidat/tkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

   

  Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice ili predaju osobno u urudžbeni zapisnik sa naznakom „za natječaj za …..“

  Natječaj je otvoren do popunjenja radnog mjesta.

  Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici: www.sbst.hr.

   

  Natječaj je objavljen na web stranici Specijalne bolnice Stubičke Toplice, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u Narodnim novinama i na oglasnoj ploči Specijalne bolnice dana 12.02.2020. godine.

   

   

                                                                                                                 Specijalna bolnica za medicinsku

  rehabilitaciju Stubičke Toplice

  Natječaj: .docx .pdf

  Leave a reply →

Photostream