SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 10 STU. 21
  • 0
  Natječaj – Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

  Natječaj – Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

  SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
  REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
  UR.BROJ: 02-2005/1-2021
  ST.TOPLICE, 04.11.2021.

  Temeljem čl. 24 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 128/17), čl. 42 Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28.lipnja 2019. i članka 4. i 7. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka od 29. rujna 2020. godine, v.d. ravnateljice Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice raspisuje

  NATJEČAJ

  za prijam u radni odnos ( m/ž)

  I Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije – četvero ( 4 ) izvršitelja na neodređeno vrijeme

  Uvjeti:
  – završen medicinski fakultet ( VSS), doktor medicine
  – položen specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije
  – važeće Odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske liječničke komore

  Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja dužan/na je priložiti: vlastoručno potpisanu zamolbu, životopis, preslike diplome o završenom školovanju, uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu, odobrenja za samostalan rad, dokaza o državljanstvu i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( e-radna knjiga). Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente i osobnu iskaznicu. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

  Pozivaju se kandidti koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), da osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta prilože i dokaze o priznatom statusu iz članka 102. stavka 1. do 3. te dokaze iz članka 103. stavka 1. citiranog Zakona, iz kojih je vidljivo postojanje navedenog prava.Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat/tkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

  Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice ili predaju osobno u urudžbeni zapisnik sa naznakom „za natječaj za …..“
  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave u Narodnim novinama ( odnosno do popunjenja radnih mjesta ).
  Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici: www.sbst.hr.

  Natječaj je objavljen na web stranici Specijalne bolnice Stubičke Toplice, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Specijalne bolnice i u Narodnim novinama dana 10.11.2021. godine.

  Specijalna bolnica za medicinsku
  rehabilitaciju Stubičke Toplice

  Natječaj: .pdf
  Odluka o odabiru: .pdf

  Leave a reply →

Photostream