SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 21 LIS. 20
  • 0
  Natječaj – specijalizacija

  Natječaj – specijalizacija

  SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU

  REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  Ur.broj: 02-1520/2-2020

  Stubičke Toplice, 19. 10. 2020.

  Temeljem članka 42. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. lipnja 2019. i članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), a sukladno Planu specijalizacija Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2020. godinu odobrenog od Ministarstva zdravstva, KLASA:1131-01/20-01/103, urbroj:534-04-2-2/6-20-03 od 30. rujna  2020. godine,  ravnatelj raspisuje

  NATJEČAJ

  za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme 3 (tri) doktora medicine ( m/ž) radi upućivanja na specijalizaciju iz

  1. fizikalne medicine i rehabilitacije – dvije (2) specijalizacije
  2. neurologije – jedna (1) specijalizacija

  Izbor pristupnika za upućivanje na specijalizaciju izvršiti će se sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ( NN 100/11,054/12,49/13,139/14,116/15,62 i 69/16 i 6/17) i  Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata ( NN 83/15).

  Opći uvjeti koje mora ispunjavati pristupnik:

  1. zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine
  2. važeće Odobrenje za samostalan rad

  Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj pristupnici su obvezni dostaviti slijedeće dokumente:

  1. životopis
  2. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu ne stariju od 30 dana
  3. dokaz o državljanstvu
  4. presliku vjenčanog lista ili drugog odgovarajućeg dokaza ako je došlo do promjene prezimena pristupnika
  5. presliku diplome o završenom medicinskom fakultetu
  6. presliku odobrenja za samostalan rad
  7. presliku prijepisa položenih ispita na studiju
  8. presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
  9. presliku nagrada za vrijeme studija
  10. presliku potvrde o statusu poslije diplomskog studija
  11. popis objavljenih radova i preslike radova
  12. presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

  Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a pristupnici su dužni prilikom dolaska na razgovor predočiti originale dokumenata. Preslike priloga dostavljenih uz prijavu ne vraćamo. Pristupnici moraju za svaku granu specijalizacije za koju se natječu predati zasebnu prijavu i komplet dokumentacije.

  Prilikom dolaska na razgovor potrebno je članovima Povjerenstva predočiti osobnu iskaznicu. O terminu razgovora sa povjerenstvom pristupnici će biti obavješteni pisanim putem ili putem elektroničke pošte.

  Potpunom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobni podaci prikupljeni provedbom javnog natječaja obrađivati će se isključivo u svrhu zapošljavanja i upućivanja na specijalizaciju, a sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci sukladno Pravilniku o radu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo, dostaviti dokumentaciju propisanu posebnim zakonom i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

  Pozivaju se osobe iz članka 102 stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da dostave dokaze iz članka 103 stavka 1. citiranog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi citiranog Zakona objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva branitelja:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

  Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/2013, 152/2014 i 39/2018) uz prijavu na javni natječaj dužne su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom  invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

  Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice  ili predaju osobno u zatvorenoj koverti u urudžbeni zapisnik sa naznakom „za natječaj za …..“ Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave u Narodnim novinama.

  Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, Večernjem listu, na internetskoj stranici Ministarstva zdravstva i na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Specijalne bolnice Stubičke Toplice dana 21.10.2020. godine.

  Odluka o izboru specijalizanata biti će objavljena na internetskoj stranici  i oglasnoj ploči Bolnice u roku od 20 dana od dana razgovora sa Povjerenstvom.

  Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

  Natječaj: .docx .pdf

  Leave a reply →

Photostream