SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 24 LIP. 20
  • 0
  Natječaj – Stručni referent – ekonom

  Natječaj – Stručni referent – ekonom

  SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU

  REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  UR.BROJ: 02-908/1-2020

  ST.TOPLICE, 23.06.2020.

   

  Temeljem čl. 24 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 128/17), čl. 42 Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28.lipnja 2019., članka 4. i 7. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka od 30.05.2014. i Izmjena od 29.12.2014.,30.11.2015. i 30.03.2016. te naputka o postupanju po Odluci o zabrani novog zapošljavanja Ministarstva zdravlja klasa: 030-01/16-01/37, ur.broj: 534-03-1-1/5-16-01 od 01. kolovoza 2016., skladu s člankom 8. Dodatka II Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 92/19 ), ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice raspisuje

    NATJEČAJ

  za prijam u radni odnos ( m/ž)

  I Stručni referent-ekonom – jedan ( 1 ) izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 60 dana – posao ne trpi odgodu, zatražena je suglasnost za zapošljavanje

  Uvjeti: 

  • srednja stručna sprema – SSS ekonomske, trgovačke ili tehničke struke
  • poznavanje rada na PC-u
  • vozački ispit B kategorije

  Opis radnog mjesta – stručni referent-ekonom: sudjeluje u izradi plana nabavke za potrebe Bolnice; organizira i vodi rad skladišta, uskladištenje i izdavanje gotove robe i drugo, vodi i odgovoran je za ispravno vođenje evidencije; odgovoran je za količinu uskladištene robe i materijala i dužan je vršiti kontrolu količine robe i materijala; pravovremeno signalizira potrebu nabave za robe i materijala, kada zalihe u skladištu dođu na minimum; vodi i odgovoran je za knjigu narudžbi roba i usluga; surađuje s materijalno –financijskim knjigovodstvom u pogledu usklađivanje stanja; knjiži ulaz i izlaz materijala i vodi skladišnu knjigu; odlaže i čuva skladišnu dokumentaciju; odgovoran je za ažurno i istinito vođenje skladišne kartoteke; sastavlja mjesečne izvještaje o ulazu i izlazu materijala.

  Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja dužan/na je priložiti: vlastoručno potpisanu zamolbu, životopis, preslike svjedodžbe o završenom školovanju i dokaza o državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente i osobnu iskaznicu. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obaviti će se razgovor ( intervju). Prije početka razgovora kandidati/tkinje obvezni su  Povjerenstvu za  pregled i ocjenu molbi po raspisanom natječaju dati na uvid identifikacijsku ispravu ( osobna iskaznica, putovnica).

  Kandidati će biti pozvani na razgovor telefonom i/ili e-poštom najmanje dva dana prije termina.

  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo, dostaviti dokaze iz kojih je vidljivo to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

  Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19), dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze o priznatom statusu iz članka 102. stavka 1. do 3. te dokaze iz članka 103. stavka 1. citiranog Zakona, iz kojih je vidljivo postojanje navedenog prava.

  Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

  Kandidat/tkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13,152/14 i 39/18) uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

  Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice  ili predaju osobno u urudžbeni zapisnik sa naznakom „za natječaj za …..“

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave.

  Rezultati natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Bolnice: www.sbst.hr.

  Natječaj je objavljen na internetskoj stranici Specijalne bolnice Stubičke Toplice, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Specijalne bolnice dana 24.06.2020. godine.

  Specijalna bolnica za medicinsku

          rehabilitaciju Stubičke Toplice

  Natječaj: .pdf .docx

  Odluka o odabiru: .pdf

  Leave a reply →

Photostream