SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 26 RUJ. 18
  • 0
  Natječaj – voditelj odjela

  Natječaj – voditelj odjela

  SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU

  REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  UR.BROJ: 02- 1310/1-2018

  ST.TOPLICE, 24.09.2018.

   

  Temeljem čl. 24 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 128/17) čl. 40 Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28.svibnja 2009. te Izmjena i dopuna Statuta od 24. studenog 2011., 26. travnja 2013., 25. ožujka 2014. i 30. studenog 2016., članka 4. i 7. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka od 30.05.2014. i Izmjena od 29.12.2014.,30.11.2015. i 30.03.2016.godine, ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice raspisuje

   

  NATJEČAJ

  za imenovanje voditelja odjela ( m/ž)

   

  I Voditelj odjela neurološke rehabilitacije

  • jedan izvršitelj na mandatno razdoblje od 4 godine

  ( postoji  mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme po dobivanju suglasnosti Ministarstva zdravstva )

   

  Uvjeti:

  • završen medicinski fakultet ( VSS ), doktor medicine
  • specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije ili specijalist neurologije
  • najmanje 3 godine rada na radnom mjestu specijaliste
  • važeće Odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske liječničke komore

  Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Kandidati će biti obavješteni o izboru u roku 8 dana od dana zaključenja natječaja.

  Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja dužan/na je priložiti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta:

  • vlastoručno potpisanu zamolbu
  • životopis
  • presliku domovnice
  • presliku osobne iskaznice
  • preslike diplome o završenom školovanju i uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
  • presliku odobrenja za samostalan rad
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

  Mogu se dostaviti neovjerene preslike dokumenata.

  Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Osobni podaci prikupljeni provedbom javnog natječaja obrađivati će se isključivo u svrhu zapošljavanja i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

   

  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze o priznatom statusu iz članka 102. stavka 1. do 3. te dokaze iz članka 103. stavka 1. citiranog Zakona, iz kojih je vidljivo postojanje navedenog prava.

  Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https: //branitelji.gov.hr/ UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

  Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/2013, 152/2014 i 39/2018) uz prijavu na javni natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom  invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

  Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003 i 148/2013) uz prijavu na javni natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

  Kandidati/kinje pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/2002, 47/2010 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/2010 i 93/2011 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), a uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nisu dužni dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine

   

  Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice sa naznakom „za natječaj za …..“

  Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama, na web stranici Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 26.09.2018. godine.

  Rezultati javnog natječaja biti će objavljeni na web stranici: www.sbst.hr u roku  osam dana od završetka natječaja.

   

   

  Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

  Natječaj –   .pdf – .docx

  odlukaVoditelj

  Odluka o odabiru – voditelji

  Leave a reply →

Photostream