SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 28 OŽU. 18
  • 0
  Natječaj – voditelji odjela

  Natječaj – voditelji odjela

  NATJEČAJ

  za imenovanje voditelja odjela ( m/ž)

   

  I Voditelj odjela politraumatske rehabilitacije

  • jedan izvršitelj na mandatno razdoblje od 4 godine

  Uvjeti:

  • završen medicinski fakultet ( VSS ), doktor medicine
  • specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
  • najmanje 3 godine rada na radnom mjestu specijaliste
  • važeće Odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske liječničke komore

  II Voditelj odjela opće rehabilitacije

  • jedan izvršitelj na mandatno razdoblje od 4 godine

  Uvjeti:

  • završen medicinski fakultet ( VSS ), doktor medicine
  • specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
  • najmanje 3 godine rada na radnom mjestu specijaliste
  • važeće Odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske liječničke komore

  III Voditelj odjela neurološke rehabilitacije

  • jedan izvršitelj na mandatno razdoblje od 4 godine

  Uvjeti:

  • završen medicinski fakultet ( VSS ), doktor medicine
  • specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije ili neurologije
  • najmanje 3 godine rada na radnom mjestu specijaliste
  • važeće Odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske liječničke komore

  Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Kandidati će biti obavješteni o izboru u roku 8 dana od dana zaključenja natječaja.

  Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja dužan/na je priložiti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta:

  • zamolbu
  • životopis
  • presliku domovnice
  • presliku osobne iskaznice
  • preslike diplome o završenom školovanju i uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
  • presliku odobrenja za samostalan rad
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

  Mogu se dostaviti neovjerene preslike dokumenata.

  Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze o priznatom statusu iz članka 102. stavka 1. do 3. te dokaze iz članka 103. stavka 1. citiranog Zakona, iz kojih je vidljivo postojanje navedenog prava.

  Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https: //branitelji.gov.hr/ UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

  Kandidat/tkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

   

  Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice sa naznakom „za natječaj za …..“

  Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama, na web stranici Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 28. ožujka 2018.

  Rezultati javnog natječaja biti će objavljeni na web stranici: www.sbst.hr u roku  osam dana od završetka natječaja.

   

  Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

  Odluka o odabiru –  .docx  –.pdf

  Natječaj – .pdf – .docx

  Leave a reply →

Photostream