SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU

REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

UR.BROJ: 02- 851/1-2022

ST.TOPLICE, 12.05.2022.

Temeljem čl. 24 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 128/17), čl. 42 Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. lipnja 2019., članka 3. i 10. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka od 29. rujna 2020. i članka 2.a. Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica ( NN 145/13, 31/15, 49/16 i 62/18 ), v.d. ravnateljice Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice raspisuje,

NATJEČAJ

za imenovanje voditelja odjela ( m/ž)

I Voditelj odjela opće rehabilitacije

 • jedan izvršitelj na mandatno razdoblje od 4 godine

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
 • specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
 • 3 godine rada na radnom mjestu specijaliste
 • važeće Odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske liječničke komore

II Voditelj odjela rehabilitacije politraumatskih bolesnika

 • jedan izvršitelj na mandatno razdoblje od 4 godine

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
 • specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
 • 3 godine rada na radnom mjestu specijaliste
 • važeće Odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske liječničke komore

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidati će biti obavješteni o izboru u roku 8 dana od dana zaključenja natječaja.

Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja dužan/na je priložiti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta:

 • zamolbu
 • životopis
 • presliku domovnice
 • preslike diplome o završenom školovanju i uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalan rad
 • elektronički zapis - potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Mogu se dostaviti neovjerene preslike dokumenata. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/a mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21 ) osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dužan/na je priložiti i dokaze o priznatom statusu iz članka 102. stavka 1. do 3. te dokaze iz članka 103. stavka 1. citiranog Zakona, iz kojih je vidljivo postojanje navedenog prava.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje/843

Kandidat/kandidatkinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( NN 84/21) dužan/na je dostaviti dokaze iz članka 49. navedenog zakona. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje/843

Kandidat/tkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 I 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice sa naznakom „za natječaj za .....“

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama, na web stranici Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 18.05.2022.

Rezultati javnog natječaja biti će objavljeni na web stranici: www.sbst.hr u roku  osam dana od završetka natječaja.

Specijalna bolnica za medicinsku

rehabilitaciju Stubičke Toplice