SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Odluka o imenovanju ovlaštenih osoba za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika

.pdf


Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnost i njezine zamjene

.pdf


 

Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” br. 100/18.) i članka 54. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93, 29/97, i 47/99) Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice na 23. sjednici održanoj 28. lipnja 2019. godine jednoglasno je donijelo

S T A T U T
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

Statut (lipanj, 2019) možete preuzeti ovdje

Izmjene i dopune statuta 2023.  – .pdf


Na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” br. 150/08.) i članka 54. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93, 29/97, i 47/99) Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice na 40. sjednici održanoj 28. svibnje 2009. godine jednoglasno je donijelo

S T A T U T
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

STATUT-2009

Izmjene i dopune Statuta -2011

Izmjene i dopune Statuta -2013

Izmjene i dopune Statuta -2014

Izmjene i dopune Statuta – 2016


PRAVILNICI I POSLOVNICI

Procedura o korištenju službenih vozila SBST

Pravilnik o radu ; Pravilnik o radu2

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o postupku i mjerama za zaštitu dostojanstva radnika

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada

Pravilnik o planu rada i održavanja vodnih građevina

Pravilnik o provođenju postupaka JN

Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija

Pravilnik o protupožarnoj zaštiti

Pravilnik o kalu, rastepu i lomu

Pravilnik o mjerama, ovbezama i odgovornostima bolničkih infekcija

Pravilnik o zaštiti i čuvanju ahivskog gradiva

Pravilnik o unutarnjem nadzoru

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o početku i završetku radnog vremena

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o zaštiti na radu

Poslovnik o radu povjerenstva za kvalitetu

Poslovnik o radu etičkog povjerenstva bolnice

Poslovnik o radu povjerenstva za lijekove

Poslovnik o radu upravnog vijeća

Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda


SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Urbroj: 01-410/1-2018

U Stubičkim Toplicama, 02.09.2015.

Sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15) i temeljem članka 40.  Statuta  Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice  od 28. svibnja 2009. te Izmjenama i dopuna Statuta od 24. studenog 2011.,26. travnja 2013., 25. ožujka 2014. i 30. studenog 2016. godine, ravnatelj donosi dana 06. 03. 2018. godine slijedeću

PROCEDURU NAPLATE PRIHODA

Proceduru možete preuzeti ovdje.