SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takovo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Postupak i način ostvarivanja prava na pristup informacijama uređen je Zakonom o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13 i 85/15).

Informacija  je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan ( napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena zabilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrati će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe, podnositelja zahtjeva
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište, podnositelja zahtjeva

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

U prilogu možete preuzeti dokumente za pristup informacijama.

 1. Zahtjev za pristup informacijama
 2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
 3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zakonski okvir:

 • Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst ( .doc / .pdf )
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, br. 83/14.)
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, br. 12/14.)
 • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, br. 15/14.)
 • Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html )

UPITNIK ZA SAMOPROCJENU

Upitnik-za-samoprocjenu-tjv – .xls

Upitnik-za-samoprocjenu-tjv – .pdf

Upitnik-za-samoprocjenu-tjv-postoci – .pdf


GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI

2022.

Sadržaj obrasca za dostavu godišnjeg izvješća tijela javne vlasti o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

.pdf


2021.

Sadržaj obrasca za dostavu godišnjeg izvješća tijela javne vlasti o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

.pdf


2020.

Sadržaj obrasca za dostavu godišnjeg izvješća tijela javne vlasti o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
– .pdf – .csv


2019.

Sadržaj obrasca za dostavu godišnjeg izvješća tijela javne vlasti o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
–  .csv – .pdf


2018.

Sadržaj obrasca za dostavu godišnjeg izvješća tijela javne vlasti o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu  –  .csv –.pdf


2017.

Sadržaj obrasca za dostavu godišnjeg izvješća tijela javne vlasti o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu –  .csv   –  .pdf


2016.

Sadržaj obrasca za dostavu godišnjeg izvješća tijela javne vlasti o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu – .pdf  – .csv


2015.

Sadržaj obrasca za dostavu godišnjeg izvješća tijela javne vlasti o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Za sve druge informacije i upite slobodno se obratite službeniku za informiranje.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE 

Davorka Lacković, dipl. soc. radnik
tel.: +385 49 201 000
davorka.lackovic©sbst.hr

zamjena:
Ana Bočkaj, bacc.inf.
ana.bockaj@sbst.hr