SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednica: Mirjana Bajzek, dipl. oec. – Imenovao Župan KZŽ

članovi:

Stjepan Muhek, dipl. ing . stroj. – Imenovao Župan KZŽ

Sabina Frgec, prof. – Imenovao Župan KZŽ

Ksenija Gospočić, dr. med. spec. radiolog – Imenovao Župan KZŽ

Stanko Belina, dr. med. spec. radiolog – Imenovala Vlada RH

Boris Kasun, dr. med. spec. fizijatar – Imenovalo Stručno vijeće Bolnice

Nina Gradiški Zrinski, vft – Imenovalo Radničko vijeće Bolnice

POSLOVNIK RADA UPRAVNOG VIJEĆA

Na temelju članka 30. stavak 2. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. svibnja 2009., 24. studenog 2011. i 26. travnja 2013. godine, 25. ožujka 2014. i 30. studenog 2016. godine Upravno vijeće Bolnice na svojoj 1. sjednici održanoj dana 27. rujna 2017. godine jednoglasno je donijelo slijedeći

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

U nastavku možete provjeriti pozive na upravno vijeće te zapisnike sa istih.